Takket være skoven

Danskerne elsker at gå i skoven. Men meget få danskere tænker over alt det, skoven forsyner os med.

Derfor har vi udviklet kampagnen ”Takket være skoven”, der zoomer ind på alt det fantastiske, skoven bidrager med til naturen, individet og samfundet: træprodukter, ture med hunden, pleje af sindet, biodiversitet, renere grundvand, CO2-binding, arbejdspladser, spærene i dit hus og stolen, du sidder på.

Vi viser skovens mange funktioner, så vi blandt venner, familie, i medierne og politisk kan have en nuanceret dialog om, hvad skoven også er, og hvilken værdi skovbrug giver, blandt andet:

At skovens træprodukter spiller en vigtig rolle i vores samfund, fx når vi vil nedbringe byggeriets CO2-udledning ved at erstatte klimatunge materialer med alternativer af træ, fordi træet er holdbart, kan genbruges og genanvendes og har lavere CO2-aftryk.

At forbrugerprodukter af træ er storfavoritter hos danskerne, se fx rundt i dit hus – her er du omgivet af træ i gulvet, træ i spærene og træ i stolen, du sidder på.

At skoven er afgørende for at nå Danmarks klimamål, fordi skoven modvirker klimaforandringer, når den optager CO2 fra atmosfæren, som bliver lagret i træet – også når træet fældes og bruges til produkter uden for skoven.

Skoven bidrager med løsninger på mange af tidens største udfordringer. Derfor dyrker vi skoven.

Partnerne bag

Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, Træ- og Møbelindustrien og Hedeselskabet har taget initiativ til Partnerskab for Dansk Skovbrug, der står bag kampagnen Takket være skoven.

Partnerskabet ønsker at tydeliggøre værdien af skovbrug i Danmark gennem en kampagne, som sætter fokus på træ som en fornybar ressource, der bidrager til den grønne omstilling.

Bidrag til kampagnen

Mange har allerede bidraget til kampagnen
Aktieselskabet Stilde Plantage • Asger Olsen A/S • Auning Transport • Bodilsen Skovselskab ApS • Bøgsted Hovedgaard • Dansk Plantageforsikring • Dansk Skoventreprenør Forening • Dansk Skovforening • Donslund Mølle Danmark A/S • Dover Plantage ApS • Esben Kruse Jensen • Hedeselskabet • Holmegaard Gods • Hundsbæk Plantage ApS • Hvalsø Savværk • Ingvardt H. Johansen • Jakob Juul • Jyndevadgaard Plantage ApS • Kongenshus • LH Skovbrug ApS • Lindenborg Gods A/S • Mogens Holst Grove Rasmussen • Moselund Plantage • Mønsted Plantage K/S • Norlund/Nørlundfonden • Nørbæk Plantage ApS • Olsen Skovservice • Oregaard Skovdistrik v. Finn Bjørn Schousboe • Orenæs Gods • Palsgaard A/S • Peter Matthesen • Plantningsselskabet Steen Blicher A/S • Plantningsselskab Sønderjylland • Poulsker ApS • Ravnholt Gods • Restrupkrog I/S • Sine Kjær Poulsen • Skovdyrkerne • Skovdyrkerne Vestjylland • Skovdyrkerne Øerne • Skovlyst • SLS A/S  Sorø Akademi • Sølyst I/S • Vistoft Plantage • Østbirk Skovbrug I/S v. Harriet Warburg

Sådan kan du bidrage

Partnerskab for Dansk Skovbrug bygger på …

Syv fælles principper for et bæredygtigt og balanceret dansk skovbrug

Vi planter mere skov, end vi fælder

Ved at plante ny skov er skovbruget med til at øge det samlede skovareal i Danmark. Skovarealet i Danmark er steget, siden Folketinget i 1989 vedtog at fordoble Danmarks skovareal. Målet er, at 25 % af Danmark er dækket af skov i 2065. I dag er cirka 15 % dækket af skov. Derfor skal vi sætte turbo på udviklingen af nye skove.

1
Vi driver skovene bæredygtigt og balancerer hensyn til produktion, klima, biodiversitet og friluftsliv

Hensyn til klima, biodiversitet og friluftsliv er forudsætningen for en bæredygtig produktion af træ i Danmark og for samarbejdet i Partnerskab for Dansk Skovbrug.

2
Vi mindsker Danmarks CO2‑udledning

Når vi øger skovenes produktion, binder vi CO2 i træ og træer. På den måde nedsætter vi Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor skal vi have mere skovbrug og træproduktion i Danmark, så vi kan bidrage endnu mere til at løse klimaudfordringen.

3
Vi arbejder med biodiversitet

Vi øger andelen af skov i Danmark med fokus på biodiversitet og reserverer flere områder i skoven til biodiversitet – fx ved at efterlade flere gamle træer og mere dødt træ i skoven.

4
Vi optimerer brugen af træ i skoven

Vi udnytter træet bedst muligt, så resttræ bliver brugt til energi, isolering og andre materialer.

5
Vi anvender træ som et fornybart og bæredygtigt materiale

Træ er en fornybar ressource, som binder CO2, og der er stort potentiale i at lade det klimavenlige træ erstatte CO2-tunge materialer, fx i byggeriet. Derfor arbejder vi for, at Danmark anvender mere træ i byggeri og boliger, da det bidrager positivt til den grønne omstilling og til at løse klimaudfordringerne.

6
Vi arbejder for, at de fleste danske skove bliver bæredygtigheds­certificeret

Danskerne efterspørger certificeret træ, og Danmark er et af de lande i verden, hvor den største andel af skoven er bæredygtighedscertificeret i dag. Alle statens skove er certificerede, og tæt på halvdelen af de private skove er certificerede i 2022. Vores ambition er, at det meste af skovbruget i Danmark bliver certificeret efter en anerkendt standard for bæredygtig drift.

7

Sådan kan du bidrage

Send beløbet (inkl. moms), du ønsker at bidrage med, til kampagnens konto i Jyske Bank med registrerings- og kontonummer 7643-2088623. I forbindelse med indbetalingen bedes du oplyse navn på virksomhed, kontaktperson, e-mail og tlf.nr. Herefter modtager du en faktura med teksten ”Andel af fælles kampagneomkostninger i Partnerskab for Dansk Skovbrug” på det tilsvarende beløb, fordelt på bidrag og moms. Bidragets beskatningsforhold kan være forskellige betinget af virksomhedstype.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om mulighederne for at bidrage, vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt
Malene Breusch Hansen
+45 26 23 21 95
mh@danskskovforening.dk